نوشته بودم 

"بعد از شناختنت ؛اگر بگویند بین تو و سرطان یکی را انتخاب کن 

من از شیمی درمانی ترسی ندارم"

تو نوشتی شیمی درمانی ترسی نداره

ننوشتم اما در دلم گفتم شیمی درمانی برای کسی که سرطان را

انتخاب نکرده ترسی ندارد اما برای من دارد چون انتخابش کردم

برای یک بیمار،میشود راه نجات

 اما برای منِ بیمارِ تو میشود راه بازگشت بیماری...

منبع : هنـگـامـه دیـوانگـیاز شیمی درمانی ترسی ندارم
برچسب ها : ترسی ,درمانی ,شیمی ,شیمی درمانی ,درمانی ترسی ,ترسی ندارم